In de eerste drie maanden van de zwangerschap is een ongeboren kind erg kwetsbaar. De schadelijke effecten van chemische stoffen ontstaan vooral in de eerste periode.

Dit soort stoffen zijn bijvoorbeeld:

  • oplosmiddelen ((bijvoorbeeld verf-, lak-, lijm-, reinigings-middelen, inkt)
  • bestrijdingsmiddelen (ook wel pesticiden genoemd)
  • narcosegassen
  • medicijnen tegen kanker (cytostatica)
  • zware metalen of metaalverbindingen

Sommige stoffen (niet allemaal) kunnen lichamelijke afwijkingen of een miskraam veroorzaken.

Werk je met chemische stoffen vraag dan advies aan de bedrijfsarts. Doe dit zo vroeg mogelijk in de zwangerschap zodat je werkzaamheden zo nodig aangepast kunnen worden. Iedere werkgever moet er volgens de wet voor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken, ook als dit gaat om je nog ongeboren kind.

Wat je met de bedrijfsarts bespreekt valt onder medisch beroepsgeheim. Je kunt het advies van de bedrijfsarts zo nodig bespreken met je werkgever.

Heb je geen bedrijfsarts op je werk? Praat er dan over met je huisarts of je verloskundige.

Zij kunnen voor meer informatie contact opnemen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en de Teratologie Informatie Service (TIS).

Werk in ieder geval op een veilige manier met chemische stoffen. Bekijk de producten waarmee je werkt kritisch en kijk op het etiket of er schadelijke stoffen in zitten. Zorg daarnaast voor een schone werkplek en draag schone werkkleding. Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Eet en drink niet op de werkplek. Was je handen na het werk met water en zeep en droog je handen goed af.

Je werkgever mag je geen werk laten doen dat schadelijk kan zijn voor jou of jouw ongeboren kind. Wanneer er gewerkt wordt met voor de voortplanting giftige stoffen of stoffen die via de borstvoeding schadelijk kunnen zijn, moet de werkgever dit registreren en werknemers informeren over de risico’s van het werk.

Blijven de risico’s van het werken met bepaalde stoffen te groot of is het onduidelijk of er risico’s zijn? Dan hoef je niet met deze stoffen te werken. Als je niet op een veilige manier met bepaalde stoffen kunt werken, dan moet de werkgever jouw werk aanpassen. In het uiterste geval krijg je tijdelijk ander werk aangeboden.

Liefs, Dorti
Verloskundige

Bronnen

https://www.rivm.nl/zwangerschap-en-werk

https://www.strakszwangerworden.nl